Skip to content

Llámanos: (+34) 960 232 841     o     Envía tu consulta

Protecció de dades

En compliment de l’article 13 del GDPR 2016/679 facilitem la següent informació:

Premissa:

Aquest lloc web recull algunes dades personals dels seus propis usuaris. Segons la normativa indicada, les dades personals hauran de ser tractats de manera lícita, lleial i transparent amb la finalitat de respectar la privacitat i els drets de l’usuari mateix.

En cap cas les dades recollides seran cedit a tercers i no seran utilitzats per a accions d’email màrqueting o telemarketing massiu.

Classes de Dades recollides
Entre les classes de Dades Personals que recull aquest Lloc web, ja siga directament o a través de tercers, es troben: Cookie, Dades d’utilització, ip, cognom, número de telèfon, adreça, email, Codi Postal, etc…

La informació completa referent a cada categoria de Dades Personals que es recullen es proporciona en les seccions de la present política de privacitat dedicades a tal fi o mitjançant textos explicatius específics que es mostren abans de la recollida d’aquestes Dades.

Les Dades Personals podran ser proporcionats lliurement per l’Usuari o, en cas de les Dades d’Ús, seran recollits automàticament quan s’utilitze aquest Lloc web.Totes les Dades sol·licitades per aquest Lloc web són obligatoris i la negativa a proporcionar-los podrà impossibilitar que aquest Lloc web puga procedir a la prestació del Servei.

En els casos en els quals aquest Lloc web indique específicament que unes certes Dades no són obligatoris, els Usuaris seran lliures de no comunicar tals Dades sense que això tinga cap conseqüència sobre la disponibilitat o el funcionament del Servei.

Els Usuaris que tinguen dubtes sobre quines Dades són obligatoris poden contactar amb el Titular.

L’ús de Cookies – o d’altres eines de seguiment – per part d’aquest Lloc web o pels titulars de serveis de tercers utilitzats per aquest Lloc web té com a finalitat la prestació del Servei sol·licitat per l’Usuari, a més de qualssevol altres finalitats que es descriguen en el present document i en la Política de Cookies, en cas d’estar disponible.

L’Usuari assumeix la responsabilitat respecte de les Dades Personals de tercers que s’obtinguen, publiquen o compartisquen a través d’aquest Lloc web i declara per la present que té el consentiment de dites terceres per a proporcionar aquestes Dades al Titular.

Modalitat i lloc del tractament de les Dades recollides
Modalitats de Tractament

El Titular tractarà les Dades dels Usuaris de manera adequada i adoptarà les mesures de seguretat apropiades per a impedir l’accés, la revelació, alteració o destrucció no autoritzats de les Dades.


El tractament de Dades es realitzarà mitjançant ordinadors i/o eines informàtiques, seguint procediments i modalitats organitzatives estrictament relacionades amb les finalitats assenyalades. A més del Titular, en alguns casos podran accedir a les Dades unes certes categories de persones autoritzades, relacionades amb el funcionament d’aquest Lloc web (administració, vendes, màrqueting, departament jurídic i d’administració de sistemes) o contractistes externs que presten serveis al Titular (com ara proveïdors externs de serveis tècnics, empreses de missatgeria, empreses de hosting, empreses d’informàtica, agències de comunicació) que seran nomenats pel Titular com a Encarregats del Tractament, si fóra necessari.

Es podrà sol·licitar al Titular en qualsevol moment una llista actualitzada d’aquestes persones.

Bases legals del Tractament

El Titular podrà tractar les Dades Personals de l’Usuari, si es compleix una de les següents condicions:

Quan els Usuaris hagen donat el seu consentiment per a una o més finalitats específiques. Avís: A l’empara de diverses legislacions diferents, el Titular podrà estar autoritzat a tractar les Dades Personals fins a en tant l’Usuari s’opose a això (“rebutjar”), sense necessitat de consentiment o qualsevol altra base legal. No serà aplicable,

 • quan el tractament de les Dades Personals estiga subjecte a la normativa europea en matèria de protecció de Dades Personals;
 • Quan l’obtenció de Dades siga necessària per al compliment d’un contracte entre l’Usuari i/o qualsevol altra obligació precontractual d’aquest;
 • Quan el tractament siga necessari per al compliment d’una obligació legal d’obligat compliment per part de l’Usuari;
 • Quan el tractament estiga relacionat amb una tasca executada en interés públic o en l’exercici de competències oficials atorgades al Titular;
 • Quan el tractament siga necessari amb la finalitat d’un interés legítim perseguit pel Titular o un tercer.
  Lloc
 • Les Dades es tracten en les oficines del Titular, així com en qualsevol altre lloc en el qual estiguen situades les parts implicades en aquest procés de tractament.
  Depenent de la localització dels Usuaris, les transferències de Dades poden implicar la transferència de les Dades dels Usuaris a un altre país diferent al seu propi. Per a més informació sobre el lloc de tractament d’aquestes Dades transferides, els Usuaris podran consultar la secció que conté els detalls sobre el tractament de les Dades Personals.

  Els Usuaris també tindran dret a conéixer les bases legals de les transferències de Dades a un altre país fora de la Unió Europea o a qualsevol organisme internacional que es regisca pel Dret Públic Internacional o que estiga format per dos o més països, com l’ONU, i a més conéixer les mesures de seguretat preses pel Titular per a salvaguardar les seues Dades.

  En cas que tinguera lloc aquesta transferència de Dades, els Usuaris podran obtindre més informació consultant les seccions rellevants del present document o sol·licitant-la al Titular, a través de la informació de contacte que apareix en la secció de contacte.

  Període de conservació

  Les Dades Personals seran tractats i conservats durant el temps necessari i per a la finalitat per la qual han sigut recollits.

  Per tant:

  Les Dades Personals recollits per a la formalització d’un contracte entre el Titular i l’Usuari hauran de conservar-se com a tals fins a en tant aquest contracte s’haja formalitzat per complet.
  Les Dades Personals recollits en legítim interés del Titular hauran de conservar-se durant el temps necessari per a complir amb aquesta finalitat. Els Usuaris poden trobar informació específica relacionada amb l’interés legítim del Titular consultant les seccions rellevants del present document o contactant amb el Titular.
  El Titular podrà conservar les Dades Personals durant un període addicional quan l’Usuari preste el seu consentiment a tal tractament, sempre que aquest consentiment continue vigent. A més, el Titular estarà obligat a conservar Dades Personals durant un període addicional sempre que es precise per al compliment d’una obligació legal o per ordre que procedisca de l’autoritat.

  Una vegada acabat el període de conservació, les Dades Personals hauran d’eliminar-se. Per tant, els drets d’accés, modificació, rectificació i portabilitat de dades no podran exercir-se una vegada haja expirat aquest període.

  Finalitat del Tractament de les Dades recollides

  Les Dades relatives a l’Usuari són recollits per a permetre al Titular la prestació dels seus Serveis, així com per a les següents finalitats: Estadística i Contactar l’usuari/professional, proposar publicitat a través de bàner. Per tant, les dades no seran utilitzats pel Lloc web per a accions de màrqueting i/o telemarketing, d’acord amb la normativa en vigor sobre comunicació no desitjada.

  Els Usuaris poden trobar informació detallada sobre tals finalitats del tractament i sobre les Dades Personals específiques utilitzats per a cada finalitat en les respectives seccions del present document.

  Informació detallada del Tractament de les Dades Personals
  Les Dades Personals seran recollits per a les següents finalitats i utilitzant els següents serveis:

  Formulari de contacte Contacte
  Dades personals: nom, ciutat, província, email, direcció ip.

  L’usuari, emplenant amb les seues pròpies dades el formulari de contacte, permet la utilització de les seues pròpies dades per a respondre-li.

  Cookies
  S’envia a la pàgina especifica que tracta de la política de cookies per a l’explicació de la seua funció i de la seua finalitat d’utilització.

  Els drets dels Usuaris
  Els Usuaris podran exercir uns certs drets respecte al tractament de Dades per part del Titular.

  Especialment, els Usuaris tenen dret a fer el següent:
 • Retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Els Usuaris tenen dret a retirar el seu consentiment quan l’hagueren concedit amb anterioritat per al tractament de les seues Dades Personals.
 • Objecció al tractament de les seues Dades. Els Usuaris tenen dret a oposar-se al tractament de les seues Dades, si aquest tractament es duu a terme conformement a una base legal diferent al consentiment. Per a més informació, dirigir-se a la secció corresponent, més endavant.
 • Accés a les seues Dades. Els Usuaris tenen dret a conéixer si les seues Dades seran tractades pel Titular, a obtindre informació sobre uns certs aspectes del tractament, a més d’obtindre una còpia de les Dades objecte del tractament.
 • Verificar i sol·licitar la modificació. Els Usuaris tenen dret a verificar l’exactitud de les seues Dades i sol·licitar que els mateixos s’actualitzen o corregisquen.
 • Restringir el tractament de les seues Dades. Els Usuaris tenen dret, en uns certs supòsits, a restringir el tractament de les seues Dades. En aqueix supòsit, el Titular processarà les seues Dades amb l’únic propòsit d’emmagatzemar-los.
 • Esborrar o eliminar les Dades Personals. Els Usuaris tenen dret, en uns certs supòsits, a obtindre l’eliminació de les seues Dades per part del Titular.
 • Rebre les seues Dades i transferir-los a un altre responsable. Els Usuaris tenen dret a rebre les seues Dades en un format estàndard, estructurat, mecànicament llegible i, si fóra tècnicament possible, al fet que es done trasllat dels mateixos a un altre responsable sense cap impediment.
 • Aquesta provisió serà aplicable sempre que les Dades s’hagen tractat a través de mitjans automatitzats i que el tractament es base en el consentiment de l’Usuari, en un contracte del qual l’Usuari forme part o que aparega en les obligacions precontractuals d’aquest.
  Posar una reclamació. Els Usuaris tenen dret a posar una reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
  Detalls sobre el dret d’oposició al tractament
 • Quan el tractament de les Dades Personals siga d’interés públic, en l’exercici de competències oficials atorgades al Titular o amb motiu d’un interés legítim del Titular, els Usuaris podran oposar-se a aquest tractament explicant un motiu en relació amb la seua situació particular per a justificar la seua objecció.
 • Els Usuaris han de saber que, no obstant això, en cas que les seues Dades Personals siguen tractats amb finalitats comercials, poden oposar-se en qualsevol moment a tal tractament sense necessitat de justificació. Per a saber si les Dades Personals dels Usuaris estan sent tractats per part del Titular per a fins comercials, aquests hauran de consultar les seccions rellevants del present document.Com exercir aquests drets

Qualsevol sol·licitud per a exercir els drets de l’Usuari pot dirigir-se al Titular a través de les dades de contacte facilitats en el present document. Aquestes sol·licituds seran tramitades pel Titular sense cap cost tan prompte com li siga possible i sempre dins del termini d’un mes.

Titular i Responsable del tractament de les Dades
GESTORIA ADMINISTRATIVA MARC ASSOCIATS S.C.

CIF: J98962228

DOMICILI SOCIAL: GABRIEL MIRÓ, 36 A-baix 46701 Gandia (València)

Email: info@fislab.es

Telèfon: 96 023 28 41

Defensa jurídica

Les Dades Personals de l’Usuari podran ser utilitzats per a la defensa jurídica del Titular davant un tribunal o en les fases judicials prèvies a un possible plet derivat de l’ús inapropiat d’aquest Lloc web o dels Serveis relacionats.
L’Usuari declara conéixer que el Titular pot ser requerit per les autoritats públiques a fi de revelar Dades Personals.

Informació no continguda en aquesta política de privacitat
Es podrà sol·licitar en qualsevol moment informació addicional sobre la recollida i el tractament de les Dades Personals al Titular. La informació de contacte s’indica a l’inici del present document.

Modificació de la present política de privacitat
El Titular es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment, notificant-lo als Usuaris a través d’aquesta pàgina i d’aquest Lloc web.